สารพันปัญหา

สารพันปัญหา

ข้อที่ 1.       ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบแข่งขันผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้
  
                   (1) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
                   (2) ชื่อ - สกุล
                   ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันได้
                   ภายในวันที่  7 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารที่ 

                        สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                            
                              โทร   02 1413485
  02 1413523   02 1413518-9  Fax. 02 1439774

                  โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิ๊กที่นี่)
                    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
                    2. ใบสมัครคัดเลือกที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ                       
                    3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
ข้อ 2.         ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้
                เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1.

ข้อ 3.       ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา  
               สถานที่สอบ เลขประจำตัวสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.ocpb.go.th หรือ   เว็บไซต์ http://www.ocpb.go.th  ในวันที่  29 ตุลาคม 2553

ข้อ 4.         
               4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น  การกรอกใบสมัคร  การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร 
        
                สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244 และ 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

               4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการสอบ วุฒิการศึกษา  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ  กำหนดการสอบ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  หรืออื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่

                         สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                            
                              โทร   02 1413485
  02 1413523   02 1413518-9  Fax. 02 1439774